Warunki użytkowania

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Firma PANDA - HURT Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej PANDA sp. z o. o.), z siedzibą w Zgierzu przy ul. Chemików 10/12, kod pocztowy 95-100, oświadcza, iż niniejsza strona Internetowa jest obsługiwana przez PANDĘ - HURT i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony Internetowej.

Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe lub materiały przesłane do serwisu PANDY - HURT są przedmiotem Polityki Poufności i Ochrony Danych Osobowych PANDY - HURT zawartych w Polityce Prywatności znajdującej się na tej witrynie.

Dokładność, pełność i aktualność informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były systematycznie aktualizowane, jednak nie możemy obiecać, że będą one w pełni dokładne i zawsze zaktualizowane. Zamieszczone na stronie informacje mają charakter ogólny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać jako jedynej podstawy do podejmowania istotnych decyzji bez konsultacji z pierwotnym, dokładniejszym, bardziej kompletnym albo bardziej aktualnym źródłem informacji. Informacje zawarte na niniejszej stronie Internetowej nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, gwarancyjna lub jako część jakiejkolwiek umowy. Polegając na zawartych na tej stronie materiałach, użytkownik działa na własne ryzyko. Strona może zawierać informacje historyczne, które z konieczności nie są aktualne i są udostępniane jedynie w celach informacyjnych. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji prosimy o skontaktowanie się z centralnym lub lokalnym oddziałem PANDY - HURT.

PANDA - HURT może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian w niniejszej stronie Internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach tam przedstawionych. PANDA - HURT nie ma obowiązku aktualizacji przedstawionych tu informacji. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za sprawdzanie zmian na stronie.

PANDA - HURT może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony Internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.

PANDA - HURT może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony Internetowej materiały.

PANDA - HURT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia wynikłe z zastosowania informacji lub programów ściągniętych z tej strony. PANDA - HURT w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek pośrednie lub dodatkowe szkody, włączając przerwanie działalności gospodarczej lub utratę zysków.

Prawa własności intelektualnej


Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

Niniejsza strona Internetowa zawiera znaki logo, znaki towarowe i usługowe, informacje o produktach i inne, których PANDA - HURT jest właścicielem bądź posiada licencje do ich użytkowania. Witryna może również zawierać znaki towarowe podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

Cała zawartość niniejszej strony Internetowej, w tym projekt i układ witryny stanowią własność intelektualną PANDY - HURT lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały oraz informacje umieszczone na stronie Internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo ani inne znaki, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, animacje, dźwięki, materiały wideo oraz ich kompozycje na stronie Internetowej, jak również foldery, katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w witrynach PANDY - HURT nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody PANDY - HURT wyrażonej w formie pisemnej. Strona Internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

PANDA - HURT upoważnia Użytkownika do wyświetlania strony Internetowej i pobierania z niej materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że PANDA - HURT udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy.

Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych czy tłumaczenia materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie Internetowej, jak i samej strony Internetowej.

Łącza do innych serwisów


Strony internetowe PANDY - HURT mogą zawierać odnośniki do innych stron Internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych. PANDA - HURT nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści. Zamieszczenia linków do stron firm trzecich nie należy rozumieć jako popierania ich zawartości, zaś korzystanie z tych stron może być obwarowane odrębnymi warunkami i zasadami, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

Użytkownik może umieścić link do strony PANDY - HURT tylko jeżeli będzie się ona otwierała w nowym, niezależnym oknie, bez ramek, swobodnych okien bądź tekstów i grafik nie wykonanych przez PANDĘ - HURT.

Wyłączenie odpowiedzialności


W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że PANDA - HURT oraz zewnętrzni dostawcy zawartości nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe, domniemane i inne, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony Internetowej oraz wszelkich innych stron Internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie Internetowej. Zasady te dotyczą także wiadomości poczty elektronicznej otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez PANDĘ - HURT. Odpowiedzialność ta obejmuje odszkodowania za błędy, zaniedbania, przerwy, opóźnienia, wirusy komputerowe, utratę dochodów użytkownika, nieupoważniony dostęp i zmianę przekazu bądź danych oraz inne straty materialne lub niematerialne.  

Odpowiedzialność Użytkownika


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony Internetowej. Użytkownik, który spowoduje techniczne zakłócenie pracy strony Internetowej lub systemów przekazujących ją użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty i wydatki (łącznie z wynagrodzeniem prawników) związane z usunięciem spowodowanego zakłócenia.

Prawo właściwe


Warunki korzystania ze strony podległe są prawu polskiemu, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z korzystaniem z niniejszej strony Internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby PANDY - HURT.